Shine Yoga 200Hours Teacher Training course

Course Material

- Hours contact:                               80 Hours
- Non hours Contact:                       15 Hours
- Practice                                         ¬ 5 Hours
- Assignment Project – Make Yoga Class  (Tự thiết kế 1 bài yoga)
- Teaching Skills under Training class (Teaching Practice) How to deal and treatment Patient (Đứng lớp (5 lớp)

Meaning and scope of Yoga Therapy
+ Benefit of Yoga Therapy
  - Concept of Health
  - Concept of Disease


200hours
Our syllabus

I. General (Tổng Thể)

- Hours contact:                                         120
- Non hours Contact:                                30h
- Theory exam    (Thi lý thuyết):              3h
- Practice exam (Thi thực hành):           1h
- Assignment Project – Make Yoga Class (Tự thiết kế 1 bài yoga)
- 5 Classes Teaching Skills under Training class (Teaching Practice) Đứng lớp (5 lớp)
- Content:
   + Basic knowledge of Yoga. (Kiến thức cơ bản về Yoga)
   + Benefit of Yoga  ( lợi ích của yoga), Definations (những định nghĩa)
   + How Yoga helpful in Modern Lifestyle? ( Yoga có lợi trong cuộc sống hiện đại như thế nào?


II. Detail (Chi tiết)

1. Yoga ethic /Life style (25 Hours) Đạo đức Yoga/ Lối Sống Yoga
- Yoga Philosophy- Ashtanga Yoga  ( 8 slims of Yoga)(Triết lý về Yoga- Ashtangah Yoga ( 8 nhánh của Yoga))
- How it will work on Yogis Lifestyle. (Lối sống của Yogisinn)
- Patanjali Yoga Sutra. (Kinh điển Yoga của Patanjali.)

2. What is Yogi? (Yogi la gi?)
How to become Yogi? Lam sao de tro thanh Yogi?

3. Anatomy & Physiology (15 Hours)
Giải phẩu học và sinh lý học (20hours)

+ Basic study of Human Body Science (Cells, Tisues, Systems, Organs)
Nghiên cứu cơ bản về cơ thể người. (Tế bào, Mô, giác quan)

+ Human body Systems- there are Cells (tế bào)

 • Structure ( cấu trúc)
 • Organelles (  cơ quan)
 • Function( Chức năng)

Tissues (Mô)

 • Definition ( định nghĩa)
 • Tubes of Tissues - Structure and Function (Các ống mô – Cấu tạo và chức năng.)

                               
Systems ( Hệ thống)

 • Nervous System (hệ thần kinh)
 • Cardiovascular System ( Hệ tim mạch)
 • Excretory System ( Hệ bài tiết)
 • Circulatory System (Hệ tuần hoàn)
 • Respiratory System (Hệ Hô Hấp)
 • Digestive System ( Hệ Tiêu Hóa)
 • Endocrine System ( Hệ nội tiết)
 • Lymphatic System (Hệ bạch huyết)
 • Reproductive System ( Hệ sinh sản)
 • Skeletal System ( Hệ xương)
 • Muscular System ( Hệ Cơ Bắp)


Sense Organs (Các giác quan)

 • Specially Eyes and Ears - Structure and Function
  (ặc biệt mắt và lỗ tai- cấu tạo và chcusw năng.)

4. Asana & Pranayama (70h)
     A. Asana
      - Breathing techniques in pose (kỹ thuật hít thở trong từng động tác)
      - Contradictions (cân bằng)
      - Benefits all in details (lợi ích chi tiết từng động tác)
      - How to proper Breathe, Deep Breathing, Techniques of Breathing during Yoga Poses.
        (Làm thế nào để hít thở đúng, thở sâu, kỹ thuật thở khi thực hiện các động tác yoga)

     B. Pranayama
     5 types of Pranayama (5 loại của pranayama).

     C. Technique Training & Practice
     - Practice Yoga,
     - Warming up
     - Conditioning
     - Techniques


5. Teaching Methodology (5h)
     Phương pháp giảng dạy
     - Teaching Skill (kỹ năng giảng dạy)
     - Adjustments ( điều chỉnh)
     - Class control  (điều khiển lớp học)


6. Practical - 5Hours (Self-Practice)

whatsapp icon